HTML Sonderzeichen

Auf dieser Seite werden für alle oft benötigten Sonderzeichen die HTML-Codes für eine korrekte Darstellung auf einer Webseite aufgelistet.
SonderzeichenHTML Code
áá
ÁÁ
ââ
ÂÂ
´´
ææ
ÆÆ
àà
ÀÀ
&&
åå
ÅÅ
ãã
ÃÃ
ää
ÄÄ
¦¦
•
çç
ÇÇ
¸¸
¢¢
©©
¤¤
°°
÷÷
éé
ÉÉ
êê
ÊÊ
èè
ÈÈ
ðð
ÐÐ
ëë
ËË
€
½½
¼¼
¾¾
>>
íí
ÍÍ
îî
ÎÎ
¡¡
ìì
ÌÌ
¿¿
ïï
ÏÏ
««
<&lt;
¯&macr;
µ&micro;
·&middot;
<Leerzeichen>&nbsp;
¬&not;
ñ&ntilde;
Ñ&Ntilde;
ó&oacute;
Ó&Oacute;
ô&ocirc;
Ô&Ocirc;
ò&ograve;
Ò&Ograve;
ª&ordf;
º&ordm;
ø&oslash;
Ø&Oslash;
õ&otilde;
Õ&Otilde;
ö&ouml;
Ö&Ouml;
&para;
±&plusmn;
£&pound;
"&quot;
»&raquo;
®&reg;
§&sect;
¹&sup1;
²&sup2;
³&sup3;
ß&szlig;
þ&thorn;
Þ&THORN;
×&times;
ú&uacute;
Ú&Uacute;
û&ucirc;
Û&Ucirc;
ù&ugrave;
Ù&Ugrave;
¨&uml;
ü&uuml;
Ü&Uuml;
ý&yacute;
Ý&Yacute;
¥&yen;
ÿ&yuml;